Friday, May 27, 2022
Home Quản trị

Quản trị

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống tất cả những điều lệ, chính sách nhằm mục đích định hướng, điều hành và quản lý doanh nghiệp.